Документи

Начало

Обяви и съобщения

История

Колектив

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 

 

График за самостоятелно обучение на ученици от VIII клас - януарска сесия

Банка с кадри

Седмично разписание

Спортен календар за учебната 2018/19 г. - V - XII клас

Спортен календар за учебната 2018/19 г. - I - IV клас

Мерки за повишаване качеството на образованието 2018/19 г.

Протокол от ПС за приемане формите на обучение

Стратегия за развитието на училището през следващите четири години и план за действие и финансиране

Етичен кодекс

Правилник за дейността на СУ "В. Левски"

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на раннното напускане на училище

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието

Учебен план за I, II, III, V, VI, VII, VIII и IX клас, учебна 2018/19 г.

Учебен план за IV, X, XI и XII клас, учебна 2018/19 г.

Дневен режим

Годишен план за дейността на СУ "В. Левски" за учебната 2018/19 г.

График за самостоятелно обучение на ученици от ІХ клас - януарска сесия

Правилник за пропускателния режим в СУ "В. Левски"

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за квалификационната дейност през учебната 2017/18г.

Годишен план за дейността на СУ "Васил Левски" за учебната 2017/18г.

Дневен режим

Банка с кадри

Свободни места в паралелките към месец октомври 2017г.

Образец на заявление за освобождаване от класния ръководител

Спортен календар за учебната 2017/18г. - V - ХІІ клас

Спортен календар за учебната 2017/18г. - І - ІV клас

Учебен план за ХІІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за ХІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за Х клас учебна 2017/18г.

Учебен план за ІХ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за VІІІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за VІІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за VІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за V клас учебна 2017/18г.

Учебен план за ІV клас учебна 2017/18г.

Учебен план за ІІІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за ІІ клас учебна 2017/18г.

Учебен план за І клас учебна 2017/18г.

Междуинституционален план за действие за ипревенция на агресията - приложения:

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действия

Дневен режим - начален етап, прогимназиален и гимназиален етап

Заповед - план прием на ученици І, V клас за учебната 2017/18г.

Свободни места в паралелките към месец декември 2016г.

Стратегия за развитието на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

Програма за предоставяне на равни възможностии за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция от ранното напускане на училище

Банка с кадри

Етичен кодекс

Правилник за пропускателния режим в СУ "В. Левски" гр. Опака

Правилник за дейността на СУ "Васил Левски" гр. Опака

Учебен план за ХІІ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ХІ клас учебна 2016/17г.

Учебен за план Х клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ІХ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за VІІІ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за VІІб клас учебна 2016/17г.

Учебен план за VІІа клас учебна 2016/17г.

Учебен план за VІ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ІVб клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ІVа клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ІІІ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ІІ клас учебна 2016/17г.

Учебен план индивидуална форма на обучение за ІІ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за ІХ клас учебна 2016/17г.

Учебен план за V клас учебна 2016/17г.

Учебен план за І клас учебна 2016/17г.

План за квалификационната дейност през учебната 2016/2017г.

Годишен план за дейността на СУ "Васил Левски"за учебната 2016/2017г.

Спортен календар за учебната 2016/2017г. - І - ІV клас

Спортен календар за учебната 2016/2017г. - V - ХІІ клас

Спортен календар за учебната 2015/2016г. - начален етап

Спортен календар за учебната 2015/2016г. - V - ХІІ клас

График контролни работи 2015/2016г. ІІ срок - начален етап

График контролни и класни работи 2015/2016 г. ІІ срок - V - XII клас

Доклад на УКБДП към СОУ "Васил Левски"- град Опака

П Р А В И Л Н И К за дейността на СОУ ”В. Левски” гр. Опака

Седмична програма - V - ХІІ клас

Седмична програма - начален етап

Заповед на директора за стипендиите на учениците за учебната 2014/2015г.

Дневен режим - начален етап, прогимназиален и гимназиален етап

Образец за молба за освобождаване от Директора

Образец за уведомление за освобождаване от Класния ръководител

Г Р А Ф И К
за провеждане на класните  работи за І уч. срок
през учебната 2014/2015 г., при СОУ ”Васил Левски” гр.Опака

Бюджет

За контакти